Rodzaje i zasady uzyskania certyfikatów

Rodzaje i zasady uzyskiwania certyfikatów
Sekcji Ultrasonografii
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych
w położnictwie i ginekologii

Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP
w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych
w położnictwie i ginekologii (podstawowy)

W celu uzyskania tego certyfikatu należy:

 • zgromadzić 140 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz
 • wziąć udział w 1 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

Certyfikat jest ważny przez 4 lata (zasada ta obowiązuje od stycznia 2011 r.).

W celu zaktualizowania tego certyfikatu w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności należy:

 • zgromadzić 70 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz
 • wziąć udział w 1 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

W celu zaktualizowania tego certyfikatu po upływie roku od daty wygaśnięcia jego ważności należy:

 • zgromadzić 140 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz
 • wziąć udział w 1 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

Punkty szkoleniowe i zaliczenia warsztatów liczą się do wymaganego dorobku przez cztery lata od dnia rozpoczęcia kursu. Przykładowo punkty uzyskane na szkoleniu przeprowadzonym 6 i 7 marca 2020 roku są uwzględniane, jeśli kandydat(ka) składa wniosek o certyfikację do 6 marca 2024 roku.

Certyfikat badań inwazyjnych Sekcji Ultrasonografii PTGiP

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego badań inwazyjnych jest posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz certyfikatu specjalistycznego badań prenatalnych Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

W celu uzyskania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu oceny serca płodu) należy:

 • przedstawić listę 100 wykonanych samodzielnie w ostatnich 5 latach procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), potwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego;
 • dostarczyć skany/ zdjęcia wymaganych certyfikatów Sekcji Ultrasonografii PTGiP: podstawowego i specjalistycznego z zakresu badań prenatalnych.

Certyfikat jest przyznawany na posiedzeniu Zarządu Sekcji Ultrasonografii PTGiP (terminy: wiosna i jesień). Certyfikat jest ważny 2 lata od daty jego wydania.

Ważność certyfikatu specjalistycznego z zakresu badań inwazyjnych może zostać przedłużona o kolejne 2 lata, jeśli w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności osoba ubiegająca się o jego wydanie przedstawi listę wykonanych samodzielnie kolejnych 50 procedur inwazyjnych (amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza). Gromadzenie dokumentacji będącej podstawą aktualizacji certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

Certyfikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonografii PTGiP

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego jest posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

W celu uzyskania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu oceny serca płodu) należy:

 • zgromadzić łącznie 220 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP, w tym 140 punktów za certyfikat podstawowy;
 • wziąć udział w 2 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP, w tym w 1 warsztatach specjalistycznych z echokardiografii płodowej;
 • odbyć kurs z zakresu echokardiografii płodowej, zakończony egzaminem pisemnym, organizowany przez Sekcję Ultrasonografii PTGiP;
 • udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 wad serca; weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata(-tkę) zdjęć i plików multimedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Przyznanie certyfikatu odbywa się na posiedzeniu Zarządu Sekcji Ultrasonografii PTGiP (terminy: wiosna i jesień). Certyfikat jest ważny 4 lata (zasada ta obowiązuje od 2012 roku).

W celu zaktualizowania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu oceny serca płodu) w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności należy:

 • zgromadzić 110 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz
 • wziąć udział w 1 warsztatach specjalistycznych (z echokardiografii płodowej) organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

Gromadzenie punktów będących podstawą aktualizacji certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

W celu zaktualizowania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu oceny serca płodu) po upływie jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności należy spełnić wymogi jak przy uzyskiwaniu certyfikatu, wymienione powyżej.

Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonografii PTGiP

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego było posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

W celu uzyskania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu badań dopplerowskich) należało:

 • zgromadzić łącznie 220 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP, w tym 140 punktów za certyfikat podstawowy;
 • uczestniczyć w 2 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP, w tym w 1 warsztatach specjalistycznych z badań dopplerowskich;
 • odbyć kurs z zakresu badań dopplerowskich, zakończony egzaminem pisemnym, organizowany przez Sekcję Ultrasonografii PTGiP;
 • udokumentować rozpoznanie co najmniej po 2 nieprawidłowości w przepływach w naczyniach: > tętnicy pępowinowej, > tętnicy macicznej oraz > przewodzie żylnym; weryfikacja odbywała się na podstawie nadesłanych przez kandydata(-tkę) zdjęć i plików multimedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Certyfikat przyznawano na posiedzeniu Zarządu Sekcji Ultrasonografii PTGiP (terminy: wiosna i jesień). Certyfikat jest ważny 4 lata (zasada ta obowiązuje od 2012 roku).

Certyfikat specjalistyczny z zakresu badań dopplerowskich od roku 2019 nie podlega aktualizacji.

Certyfikat badań prenatalnych Sekcji Ultrasonografii PTGiP

Warunkiem uzyskania certyfikatu specjalistycznego jest posiadanie certyfikatu podstawowego Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

W celu uzyskania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu badań prenatalnych) należy:

 • zgromadzić łącznie 220 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP, w tym 140 punktów za certyfikat podstawowy;
 • uczestniczyć w 2 warsztatach praktycznych organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP, w tym w 1 warsztatach specjalistycznych z badań prenatalnych;
 • odbyć kurs z zakresu diagnostyki prenatalnej, zakończony egzaminem pisemnym, organizowany przez Sekcję Ultrasonografii PTGiP;
 • udokumentować rozpoznanie co najmniej 2 przypadków aberracji chromosomowych potwierdzonych w badaniach inwazyjnych; weryfikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych przez kandydata(-tkę) zdjęć i plików multimedialnych prezentujących wady serca płodu, potwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Przyznanie certyfikatu odbywa się na posiedzeniu Zarządu Sekcji Ultrasonografii PTGiP (terminy: wiosna i jesień). Certyfikat jest ważny 4 lata (od 2012 roku).

W celu zaktualizowania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu badań prenatalnych) w okresie do jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności należy:

 • zgromadzić 110 punktów Sekcji Ultrasonografii PTGiP oraz
 • wziąć udział w 1 warsztatach specjalistycznych (z badań prenatalnych) organizowanych pod patronatem Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

Gromadzenie punktów będących podstawą aktualizacji certyfikatu można rozpocząć przed datą wygaśnięcia jego ważności.

W celu zaktualizowania certyfikatu specjalistycznego (z zakresu badań prenatalnych) po upływie jednego roku od daty wygaśnięcia jego ważności należy spełnić wymogi jak przy uzyskiwaniu certyfikatu, wymienione powyżej.

Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii oraz Sekcji Senologicznej PTGiP

W celu jego uzyskania należy spełnić łącznie poniższe cztery warunki:

 1. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – warsztatach praktycznych – kursie podstawowym
 2. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – warsztatach praktycznych – kursie zaawansowanym
 3. Przystąpić do egzaminów – teoretycznego oraz praktycznego – i je zdać (egzaminy są organizowane w trakcie kursów USG piersi)
 4. Przesłać 20 obrazów USG piersi jako tzw. „logbook” – zgodnie z poniższą instrukcją:

W przypadku zakończonej pozytywnie weryfikacji badań uczestnik kursu otrzyma informację zwrotną o spełnieniu wymagań do uzyskania Certyfikatu.

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zakończona zostaje możliwość oceny zdjęć zalogowanych na stronie http://crm.healthiq.pl. Zdjęcia zamieszczone do 31 grudnia 2019 r. włącznie będą oceniane wg tzw. starych kryteriów.

Osoby, które do 31 grudnia 2019 r. nie uzupełnią skutecznie (czyli tak, że otrzymają ich zaliczenie) swoich logbooków na tej stronie, będą zobligowane do złożenia swoich skanów według zasad aktualnie obowiązujących.

Terminy kursów i warsztatów do certyfikatów badań prenatalnych, oceny serca płodu, badań dopplerowskich i diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego będą ustalane w kalendarzu rocznym i ogłoszone na stronie Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

UWAGI

 1. Wymagane do uzyskania certyfikatu podstawowego 140 punktów należy zebrać w okresie 4 lat.
 2. Warsztaty praktyczne z USG dopplerowskiego, USG prenatalnego oraz echokardiografii płodowej są również uznawane do certyfikatu podstawowego.
 3. Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP mogą uzyskać osoby, które ukończyły co najmniej trzeci rok specjalizacji.
 4. Osoby, które pragną jednoczasowo zaktualizować więcej niż jeden certyfikat specjalistyczny nie później niż w rok po wygaśnięciu ich ważności, mogą wystąpić o uznanie dorobku punktowego (110 pkt.) w ramach więcej niż jednej procedury aktualizacji. Obowiązuje jednak wymóg udziału w tylu odpowiednich warsztatach specjalistycznych, ile certyfikatów podlega aktualizacji.
 5. Po zebraniu kompletu wymaganych punktów prosimy przesłać:
  • skany (e-mailem) certyfikatów z kursów i warsztatów;
  • skan (e-mailem) certyfikatu podstawowego lub specjalistycznego uzyskanego uprzednio (dotyczy osób, które ubiegają się o przedłużenie ważności posiadanego certyfikatu);
  • skan (e-mailem) ważnego certyfikatu podstawowego (dotyczy osób, które ubiegają się o uzyskanie certyfikatu specjalistycznego lub przedłużenie jego ważności);
  • potwierdzenie otwarcia specjalizacji lub kserokopię/ skan dyplomu specjalizacyjnego (ewentualnie pieczątkę lekarską ze stopniem specjalizacji);
  • informację, na jaki adres e-mailowy ma zostać przesłany Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP;
  • ewentualnie informację dotyczącą tytułu naukowego, który ma zostać podany w certyfikacie;

na adres e-mailowy:

biuro@usgptgip.pl

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@szkoleniausg.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group | Codebees